• Týždeň pre vodu - 2. miesto
     • Týždeň pre vodu - 2. miesto

     • Medzinárodný deň vody sa na našej škole niesol v znamení zážitkových aktivít, ktoré priniesli žiakom úspech v podobe 2. miesta v celoslovenskej envieonmentálnej súťaži Týždeň pre vodu.

       

       

    • Zápis do 0. a 1. ročníka
     • Zápis do 0. a 1. ročníka

     • V dňoch 6. a 7. apríla 2017 sa na našej základnej škole uskutočnil zápis nulťákov a prvákov na nasledujúci školský rok. Deti spolu so svojími rodičmi si mohli prezrieť budovu školy a vidieť ako u nás prebieha vyučovanie. Naši učitelia pre všetkých zapísaných pripravili pamätný list, aby mali na tento deň krásnu spomienku.

    • Spoločné čítanie rozprávky
     • Spoločné čítanie rozprávky

     • Cieľom tejto aktivity bolo zatraktívnenie čítania kníh medzi žiakmi, posilnenie pocitu spolupatričnosti, súdržnosti, podpora vzájomného spoznávania sa a odbúravanie predsudkov voči iným ľuďom. Vzhľadom na tieto ciele MŠVVaŠ SR odporučilo na spoločné čítanie rozprávku autorky Daniely Hivešovej-Šilanovej: Vtáčatko Koráločka. Literárne dielo je preložené aj do jazykov národnostných menšín na Slovensku. 

    • Deň učiteľov v Červenici
     • Deň učiteľov v Červenici

     • Na Slovensku si ako spomienku na narodenie Jana Amosa Komenského pripomíname Deň učiteľov. Aj tento rok si naši žiaci uctili prácu tých, ktorí sa im nie len počas vyučovania venujú. Tajne si pre nich pripravili milý darček v podobe drôtikovaného stromčeka a kvetu, ktoré mali byť poďakovaním za ich neúnavnú prácu a starostlivosť. Veľmi pekne ďakujeme! smiley

    • Svetový deň vody a lesov
     • Svetový deň vody a lesov

     • V mesiaci marec si pripomíname Svetový deň vody a Medzinárodný deň lesov. Pri tejto príležitosti bolo pre našich žiakov  našej školy pripravené vzdelávaco-zábavné dopolodnie. Naši žiaci si pripomenuli dôležitosť vody a lesov nielen pre zdravie človeka, ale aj pre celú existenciu života na Zemi. Bez nich by náš život nebol možný! Okrem rôznych prezentácii na tému ochrany lesov a vôd náš program spestrili rôzne súťaže, kvízy, pokusy s vodou, divadelné vystúpenie žiakov V. ročníka pod vedením p. as. J. Lorincovej či prezentácie projektov žiačok IX. ročníka Miriam Hudákovej a Bibiány Marcinovej, ktorými sa zapojili do celoslovenskej súťaže Envitalent - výskumník. 

    • ROZHODNUTIE o udelení RIADITEĽSKÉHO VOĽNA
     • ROZHODNUTIE o udelení RIADITEĽSKÉHO VOĽNA

     • Riaditeľ Základnej školy v Červenici PaedDr. Miroslav Dziak podľa zákona 245/2008 z mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 150 odsek 5 zo závažných dôvodov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách a na odborných učilištiach udeľuje riaditeľské voľno, dňa 24.03.2017 v počte 1 deň pre žiakov školy. Zamestnanci školy sa v tento deň zúčastnia metodického dňa.

      PaedDr. Miroslav Dziak

      riaditeľ školy         

    • Marec - mesiac knihy
     • Marec - mesiac knihy

     • Tak ako každý rok, aj tento bol pre žiakov našej školy pripravený projektový deň "Marec  - mesiac knihy". Učitelia pripravili rôzne prezentácie, kvízy, súťaže, ktoré jie len zabávali, ale aj preverili vedomosti a rozšírili tvorivosť našich žiakov. Veľkým prekvapením bolo vystúpenie žiakov 5. ročníka, ktorí s p. as. J. Lorincovou pripravili predstavenie Maťko a Kubko (na motívy rozprávky Pásli ovce valasi) a Ranenná breza od M. Rázusovej - Martákovej.

    • Valentínsky slávik
     • Valentínsky slávik

     • Aj v tomto školskom roku sa na našej základnej škole uskutočnila obľúbená súťaž Slávik, do ktorej sa zapojilo takmer 30 žiakov. Opäť sa súťažilo v dvoch kategóriách. Do prvej boli zaradení žiaci I. stupňa a do druhej žiaci II. stupňa. Obecenstvo tlieskalo a povzbudzovalo svojich favoritv, čím vytvorili veľmi príjemnú a veselú atmosféru. Porota to mala tento rok naozaj ťažké, no nakoniec vybrala najlepších spevákov, ktorí boli ocenení diplomom a peknou vecnou cenou. Súčasťou programu bolo aj divadelná scénka, ktorú si pripravili žiaci IX. ročníka pod vedením pani učiteľky Mgr. Lenky Girgoškovej. Na záver programu bola pre našich žiakov pripravená diskotéka. Ak chcete vidieť, ako prebiehal tento deň, pozrite si fotogalériu smiley

    • Kariérové poradenstvo
     • Kariérové poradenstvo

     • Dňa 6. 2. 2017 sa na našej škole uskutočnilo kariérové poradenstvo pre našich žiakov, ktorého sa zúčastnili deviati deviataci. Deviataci sa na poradenstov tešili aj keď nevedeli, čo ich čaká. Prišla mladá psychologička, ktorá sa s nimi najprv porozprávala o rôznych možnostiach štúdia a podelila sa s nimi aj so svojimi skúsenosťami v čase, keď si ona sama vyberala školu. Neskôr žiačky a žiaci vyplnili niekoľko testov a teraz s netrpezlivosťou čakajú na výsledky, ktoré im pošle pani psychologička. Tieto výsledky im pomôžu pri ich rozhodovaní, kam pôjdu študovať na stredné školy.

    • Karneval
     • Karneval

     • V posledný školský deň pred polročnými prázdninami bol pre žiakov I. stupňa našej školy pripravený Karneval. Fotky  prezrádzajú, že o dobrú zábavu bolo výborne postarané a niektoré masky boli veľmi vtipné a zaujímavé. Diskotéka a tombola boli príjemným spestrením dňa. Už teraz sa tešíme na ďalší rok wink

    • Lyžiarsky výcvik
     • Lyžiarsky výcvik

     • Zima nám tento rok dopriala a tak sa naši siedmaci v dňoch 18. - 23. januára mohli vybrať na lyžiarsky výcvik za doprovodu paní Mgr. J. Baranovej, Ing. J. Havadejovej a našej pani zástupkyne Mgr. K. Beňovej.

      Napriek tomu, že väčšina našich žiakov ešte nikdy nestála na lyžiach, všetkým to išlo výborne a hlavne počas výcviku si užili kopec zábavy smiley 

    • Poďakovanie
     • Poďakovanie

     • Milý pán a pani Westphal


      Ďakujeme Vám za balík, ktorý ste nám poslali v tomto studenom, zasneženom ale krásnom počasí. Dorazil v poriadku. Deti sa veľmi potešili zo sladkostí, ovocia a hračiek. Pre niektoré deti to boli darčeky, ktoré nedostali doma pod vianočný stromček, a preto si ich o to viac vážia a sú vďační, že na nich stále myslíte. Sami vidíte na fotografiách ako im žiaria oči šťastím. V mene deti a učiteľov Vám chcem týmto vzdať veľkú vďaku, že ste nás takto podporili. Nech Vám pán Boh pomáha za Vašu dobrosrdečnosť.

       

       

      Dear Mr. and Mrs. Westphal


      Thank you for the package that you sent us in this cold, snowy but beautiful weather. He arrived right. Children are very pleased with the sweets, fruit and toys. For some children it was the gifts that received at home under the Christmas tree, and therefore the more they weigh, and are grateful that you continue to think. As you can see in the photos as their eyes glow with happiness. On behalf of the children and teachers I will want to give up this big thank you to support us in this way. May the Lord God helps you for your kindness.

                                 With greetings Primary school in Červenica Slovakia

       

    • Posedenie pri jedličke a Hviezdoslavov Kubín
     • Posedenie pri jedličke a Hviezdoslavov Kubín

     • Slávnostne vyzdobená trieda sa 22. decembra zaplnila do posledného miesta a program mohol začať.  Otvorili ho žiaci I. a II. stupňa svojimi prednesmi poézie a prózy v rámci Hviezdoslavovho Kubína. Po vyhodnotení a ocenení najlepších súťažiacich pokračoval program spevom, tancom a scénkami, ktoré si pripravili žiaci našej školy. Posedenie pri jedličke nám spríjemnila skvelá huda, o ktorú sa nám postaral DJ.

      Atmosféra, ktorou v tento deň škola žila, mala pripomenúť všetkým, že Vianoce sú o radosti, pokoji, vzájomnom porozumení a predovšetkým o láske. A nielen o tej vianočnej. O láske, ktorá by mala napĺňať naše srdcia po celý rok. 

    • Ochranírik očami detí
     • Ochranírik očami detí

     • Za svoju kreativitu a technickú zručnosť v okresnej súťaži "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany" získala Miriam Hudáková z 9. ročníka 1. miesto v kategórii Žiaci základných škôl II. stupňa. Krásne ceny našej žiačke odovzdali v priestoroch školy zástupcovia Odboru krízového riadenia z Okresného úradu v Prešove. Jej práca bude reprezentovať našu školu na celoslovenskom kole. Ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy.

    • Mikuláš
     • Mikuláš

     • 6. december bol pre žiakov našej školy veľkým dňom. Tak ako každý rok, tak aj tento nás opäť navštívil Mikuláš. Žiaci ho privítali krásnym programom v podobe spevu, hudby a tanca. Za krásne privítanie ich Mikuláš odmenil sladkosťami, ktoré si priniesol vo vreci.

      Mikuláš, ďakujeme ti za krásne dopoludnie a už teraz sa tešíme na tvoju návštevu o rok smiley

    • Exkurzia na stredné školy
     • Exkurzia na stredné školy

     • Každoročne naša škola ponúka svojim žiakom možnosť exkurzie na vybranú strednú školu. Dňa 25. novembra 2016 naši žiaci stihli navštíviť dokonca dve stredné školy - Strednú odbornú školu podnikania a Odborné učilište internátne v Prešove. Prezreli si priestory škôl, učebne, dielne či cvičné kuchynky. Dozvedeli sa o možnostiach, ktoré tieto dve školy ponúkajú pre ďalšie štúdium.

    • Európsky týždeň boja proti drogám
     • Európsky týždeň boja proti drogám

     • Cieľom európskeho týždňa boja proti drogám je vysvetliť mladým ľuďom, aké následky pre ľudský organizmus má užívanie zakázaných a návykových látok. Počas záverečného dňa podujatia boli pre našich žiakov pripravené rôzne aktivity, ktorých splnením všetci zúčastnení povedali jasné NIE užívaniu drog. Naše deviatačky opäť pre svojich spolužiakov pripravili skvelú desiatu, pozostávajúcu zo štrúdle, ovocia a zeleniny. Súčasťou tejto akcie bol aj Farebný týždeň zdravia, kedy sa naši žiaci a učitelia každý deň obliekali do jeden farby. 

      Ako to u nás prebiehalo si môžete pozrieť vo fotogalérii heart

    • Hodina deťom
     • Hodina deťom

     • 11. novembra 2016 sa naša základná škola so svojimi žiakmi zapojila do celoslovenskej kampane Hodina deťom. Cieľom tohto projektu je podporiť projekty zamerané na pomoc deťom na celom Slovensku.

  • Kontakty

   • Základná škola v Červenici
   • zscervenica@gmail.com
   • 051 / 77 90 244
   • Červenica 61, 08207, okr. Prešov
   • zscervenica@gmail.com
   • zscervenica@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje