• Školský psychológ: Mgr. Monika Mydlarčíková

     

    Pri plánovaní a realizácii činnosti bude školský psychológ v školskom roku 2019/2020 vychádzať z (zo):

    • Koncepcie pedagogicko – psychologického poradenského systému a jeho implementácie do praxe, ktorú schválila vláda SR dňa 21.marca 2007 uznesením č. 283.
    • Zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 22.mája 2008 s účinnosťou od 1.septembra 2008.
    • Vyhlášky č.325/2008 Z. z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie.
    • Vyhlášky č.320/2008 Z. z. základnej škole.
    • Pedagogicko – organizačných pokynov MŠ SR na školský rok 2019/2020.
    • Školský psychológ poskytuje psychologickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom, ich zákonným zástupcom a učiteľom najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania.

     

    Činnosť školského psychológa z hľadiska základných pracovných okruhov

    • identifikačno – diagnostická činnosť
    • poradenská
    • intervenčná
    • metodicko – odborná
    • nápravno – korektívna
    • preventívno – výchovná

     

    Úlohy školského psychológa

    • Poskytovať psychologické, pedagogické poradenské služby a preventívnu starostlivosť žiakom základných škôl.
    • Sledovať úroveň školskej spôsobilosti detí vstupujúcich do školy, navrhovať efektívne intervencie na rozvíjanie schopností detí. Participovať pri zápise detí do 0. a 1. ročníka pre školský rok 2020/2021.
    • Realizovať depistážne vyšetrenia detí nezaškolených v MŠ.
    • Pozornosť venovať žiakom s problémami v učení, najmä žiakom učiacich sa pod svoje možnosti, pasívnym, nemotivovaným či žiakom s pomalým osobným tempom práce.
    • Pracovať so žiakmi s emocionálnymi poruchami a poruchami správania, najmä so sklonom k delikventnému správaniu alebo psychickému ochoreniu. V kooperácii s triednymi učiteľmi podieľať sa na tvorbe a realizácii intervenčných programov na modifikáciu nežiaduceho správania.
    • V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa zabezpečovať priebežné sledovanie a aktívnu ochranu pred nežiaducimi javmi ako sú záškoláctvo, agresívne prejavy, násilie, šikanovania, násilie, týranie, zneužívanie návykových látok apod.
    • Zapájať výchovne problémových žiakov do výcvikov sociálnej komunikácie, tréningov rozvoja tolerancie, riešenia konfliktov, empatie či rozvoja emocionálnej inteligencie.
    • Príprava, pomoc pri realizácii individuálneho začlenenia žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami. Sledovať efektívnosť individuálnych vzdelávacích programov pri individuálnom začlenení žiakov s poruchami učenia a správania.
    • Pri integrovanej výchove a vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami spolupracovať s pedagogickými pracovníkmi a vedením základnej školy v záujme optimalizácie psychického vývinu týchto žiakov.
    • V zmysle úloh vyplývajúcich zo Stratégie prevencie kriminality v SR realizovať projekty a aktivity, ktoré sú zamerané na prevenciu a elimináciu rizikového správania. Dôraz klásť na výchovu k právnemu vedomiu, demokracii, mravným hodnotám a prosociálnemu správaniu.
    • Riešiť sociálne vzťahy v školských triedach, dôraz klásť na vytváranie pozitívnej sociálnej klímy v školskom prostredí.
    • V súlade s Metodickým usmernením č.7/2006 – R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach realizovať opatrenia na predchádzanie a zamedzenie šikanovania.
  • Kontakty

   • Základná škola v Červenici
   • zscervenica@gmail.com
   • 051 / 77 90 244
   • Červenica 61, 08207, okr. Prešov
   • zscervenica@gmail.com
   • zscervenica@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje