• Výchovné poradenstvo na našej škole

    •  

     Výchovný poradca: PaedDr. Jana Kalatová

     Hlavné úlohy a činnosť výchovného poradenstva sú zamerané v súvislosti s riešením výchovných a vzdelávacích problémov na posilňovanie a podporu pozície a výchovno-poradenských aktivít výchovného poradcu ako základného článku systému výchovného poradenstva plniaceho úlohy školského poradenstva v zmysle zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( Školský zákon ) a v zmysle vyhlášky MŠ SR č.325/2008 Z.z. o výchovnom poradenstve a o poradenských zariadeniach, v súlade s Pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ SR na tento školský rok a s Dohovorom o právach dieťaťa.

      

      

     Hlavný cieľ výchovného poradenstva:

     Poskytovanie poradenských služieb v otázkach výchovného, vzdelávacieho, osobnostného a profesijného vývinu žiakov.

      

     Dôležité dátumy:

     • Komparo /testovanie na nečisto/ : 16.november 2016
     • Celoplošné testovanie : 5. apríl 201ý ( náhradný termín: 20.4.2017 )
     • Odovzdávanie prihlášok na školy, kde je potrebné overiť talent : do 28. februára 2017
     • Talentové skúšky : 25.3. – 15.4. 2017
     • Odovzdávanie prihlášok na ostatné typy škôl ( vrátane osemročných gymnázií): do 10.apríla 2017
     • Prijímacie pohovory:
      • 1.kolo 9. máj 2016 a 11. máj 2017
      • 2.kolo 20. jún 2017

      

      

     Zoznam gymnázií a SOŠ

     Spojená škola-Gymnázium Tarasa Ševčenka s vyučov. jazykom ukrajinským          www.gymtspo.edupage.sk
     Gymnázium Konštantínova www.gk2-po.sk
     Gymnázium sv. Moniky www.gymonika.sk
     Evanjelické kolegiálne gymnázium www.ekgym.sk
     Gymnázium J.A.Raymana www.gjar-po.sk
     Spojená škola, Ľ.Podjavorinskej http://spojenask.edupage.org/
     Súkromné gymnázium www.sgpo.sk
     Gymnázium P.P.Gojdiča www.gppgpo.edu.sk
     Stredná priemyselná škola strojnícka www.spspo.edupage.org
     Stredná priemyselná škola elektrotechnická www.spse-po.sk
     Stredná priemyselná škola stavebná www.spsspo.svcmi.sk
     Súkromná škola ELBA www.elbaci.sk
     Stredná lesnícka škola, Stredná odborná škola (t. j. bývalé SOU zo Sigordu) www.slspo.sk
     Stredná obchodná akadémia ESO Euroškola www.esopo.sk
     Súkromná obchodná akadémia www.soapo.sk
     Hotelová akadémia www.hapresov.sk
     Stredná hotelová akadémia ESO Euroškola www.esopo.sk
     Pedagogická a sociálna akadémia www.pasapo.sk
     Stredná zdravotnícka škola sv.Bazila Veľkého www.szssvbazpo.edu.sk
     Stredná odborná škola zdravotnícka www.szs.edu.sk
     Stredná odborná škola podnikania www.souopo.edupage.sk
     Stredná odborná škola,Košická http://zsssluz.edupage.org/
     Stredná odborná škola podnikania zsspresov.edupage.org
     Stredná umelecká škola www.zsus-po.sk
     Stredné odborné učilište pre sluchovo postihnutú mládež www.spojenaskola.info
     Stredná priemyselná škola,Bardejovská www.sosdrevpo.edupage.sk
     Stredná odborná škola obchodu a služieb www.souopo.edupage.sk
     Stredná odborná škola dopravná www.soudpo.edu.sk
     Súkromná SOŠ, Pod Kalváriou skolamladost.edupage.org
     Stredná odborná škola technická www.sost-po.sk

      

     Zmeny názvov škôl k 1. 9. 2008 a k 1. 1. 2009

     Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22 organizačné zložky: Gymnázium, Stredná odborná škola technická
     Spojená škola, Kollárova 10 organizačné zložky: Stredná lesnícka škola, Stredná odborná škola (t. j. bývalé SOU zo Sigordu)
     Stredná zdravotnícka škola Stredná odborná škola zdravotnícka
     Dievčenská odborná škola Stredná odborná škola podnikania
     SOU obchodné Stredná odborná škola obchodu a služieb
     Združená stredná škola služieb Stredná odborná škola
     Združená stredná škola odevná Stredná odborná škola podnikania
     Združená stredná umelecká škola Stredná umelecká škola
     SOU drevárske Stredná odborná škola
     SOU dopravné Stredná odborná škola dopravná
     SOU stavebné Stredná odborná škola technická

      

     Informácie o stredných školách nájdete na www.svsmi.sk.

      

     

      

  • Kontakty

   • Základná škola v Červenici
   • zscervenica@gmail.com
   • 051 / 77 90 244
   • Červenica 61, 08207, okr. Prešov
   • zscervenica@gmail.com
   • zscervenica@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje