• Svetový deň vody a lesov
     • Svetový deň vody a lesov

     • V mesiaci marec si pripomíname Svetový deň vody a Medzinárodný deň lesov. Pri tejto príležitosti bolo pre našich žiakov  našej školy pripravené vzdelávaco-zábavné dopolodnie. Naši žiaci si pripomenuli dôležitosť vody a lesov nielen pre zdravie človeka, ale aj pre celú existenciu života na Zemi. Bez nich by náš život nebol možný! Okrem rôznych prezentácii na tému ochrany lesov a vôd náš program spestrili rôzne súťaže, kvízy, pokusy s vodou, divadelné vystúpenie žiakov V. ročníka pod vedením p. as. J. Lorincovej či prezentácie projektov žiačok IX. ročníka Miriam Hudákovej a Bibiány Marcinovej, ktorými sa zapojili do celoslovenskej súťaže Envitalent - výskumník. 

    • ROZHODNUTIE o udelení RIADITEĽSKÉHO VOĽNA
     • ROZHODNUTIE o udelení RIADITEĽSKÉHO VOĽNA

     • Riaditeľ Základnej školy v Červenici PaedDr. Miroslav Dziak podľa zákona 245/2008 z mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 150 odsek 5 zo závažných dôvodov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách a na odborných učilištiach udeľuje riaditeľské voľno, dňa 24.03.2017 v počte 1 deň pre žiakov školy. Zamestnanci školy sa v tento deň zúčastnia metodického dňa.

      PaedDr. Miroslav Dziak

      riaditeľ školy         

    • Marec - mesiac knihy
     • Marec - mesiac knihy

     • Tak ako každý rok, aj tento bol pre žiakov našej školy pripravený projektový deň "Marec  - mesiac knihy". Učitelia pripravili rôzne prezentácie, kvízy, súťaže, ktoré jie len zabávali, ale aj preverili vedomosti a rozšírili tvorivosť našich žiakov. Veľkým prekvapením bolo vystúpenie žiakov 5. ročníka, ktorí s p. as. J. Lorincovou pripravili predstavenie Maťko a Kubko (na motívy rozprávky Pásli ovce valasi) a Ranenná breza od M. Rázusovej - Martákovej.

   • Kontakty

    • Základná škola v Červenici
    • zscervenica@gmail.com
    • 051 / 77 90 244
    • Červenica 61, 08207, okr. Prešov
    • zscervenica@gmail.com
    • zscervenica@gmail.com
  • Fotogaléria

   • Hviezdoslavov Kubín
   • Naša škola