• Nadpis

   • Základná škola v Červenici je plno organizovanou štátnou školou. Od roku 2002 je to základná škola s právnou subjektivitou. Vyučovanie sa realizuje v slovenskom jazyku dennou formou v dvoch budovách. V novej budove z roku 1965 sa vyučujú žiaci II. stupňa a žiaci 0. a 4. ročníka. V staršej budove  z roku 1905 žiaci 1. – 3. ročníka.

     

     

    Zriaďovateľ: Obec Červenica

    Riaditeľ školy: PaedDr. Miroslav Dziak

    Zástupkyňa riaditeľa školy: Mgr. Katarína Beňová

    Výchovný poradca: PaedDr. Jana Kalatová

    Koordinátor environmentálnej výchovy: Mgr. Michael Fuchs

    Koordinátor prevencie protidrogovej závislosti: PaedDr. Jana Kalatová

    Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu: Mgr. Anna Šmidová

   • Škola využívajúca IKT

   • Naša škola disponuje modernou počítačovou učebňou a interaktívnymi tabuľami. Učitelia implementujú IKT do edukačného procesu.

   • Škola poskytujúca aktívne využívanie voľného času

   • Žiaci našej školy majú každý rok v popoludňajších hodinách na výber rôzne záujmové útvary rôzneho zamerania.

   • Škola podporujúca vzťah k životnému prostrediu

   • Žiaci našej školy sa pravidelne zapájajú do celoslovenských podujatí s environmentálnou tématikou.

   • Škola podporujúca šport

   • Škola podporuje rozvoj pohybových schopností žiakov pravidelnými športovými podujatiami.

   • Škola rozvíjajúca jazykové schopnosti

   • Na našej škole prebieha výučba dvoch cudzích jazykov - anglický a ruský jazyk.

   • Moderná škola vychádzajúca z tradícii

   • Naša škola nadviazala na dlhú tradíciu vzdelávania v obci.

   • Otvorená škola

   • Naša škola úzko spolupracuje so zriaďovateľom a rodičmi žiakov.

  • Kontakty

   • Základná škola v Červenici
   • zscervenica@gmail.com
   • 051 / 77 90 244
   • Červenica 61, 08207, okr. Prešov 08207 Červenica Slovakia
   • zscervenica@gmail.com
   • zscervenica@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje